اشتراک
به پایین بکشید

آبـنـمــای گــنـــبــدی

مرکزگرایی و تمرکز آ بنما در گره ها و میدانهای شهری به گونه ای نشان دهنده نقش کلاسیک آب است؛ به این ترتیب که با قرار دادن آبنمایی که بیشتر نقش بصری خواهد داشت، می توان بر اهمیت این فضا و زیباسازی آن تأکید کرد. استفاده از آ بنما در مرکز فضاهای حرکتی پیاده، در ورودیِ فضاهای تجاری، مذهبی و فرهنگی بر همین نکته اشاره دارد.

© پدیده آب و نور هستی / تمامی حقوق محفوظ است.
بازگشت به بالا